VẤN VƯƠNG

18-02-2021

VẤN VƯƠNG
Vấn vương lắm bận lễ thầy,
Bao năm lang bạt ngồi đây nhớ người.
Nơi tây phương đó thầy cười,
Truyền nhân con sẽ vâng lời báo ân.
back-to-top.png